Stypendia

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457 ze zm.)

Wnioski o stypendium szkolne należy pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, (parter Urzędu Gminy, pokój 3A).

Termin składania wniosków – od 1 września do 15 września 2019r. ( 15 wrzesień jest terminem ostatecznym) W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019 r.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych –do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

  1.   rodziców niepełnoletniego ucznia
  2.   pełnoletniego ucznia
  3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Suchożebry.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. sierpień 2019r.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00zł.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a.    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu 2019r.
b.   oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych/zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d.    zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
e.    nakaz płatniczy za 2019 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
g.  odcinek renty/emerytury za m-c sierpień 2019r.
h.    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

  1. inne

Świadczenie wychowawcze  500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, komputerowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, itp., a także pokrycia kosztów o charakterze edukacyjnym, potwierdzonym przez szkołę, z przeznaczeniem na : zieloną szkołę, wycieczki szkolne, wyjście lub wyjazd do kina, teatru, korzystania z obiektów sportowych, itp.
  • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników lub lektur szkolnych, wydawnictw niezbędnych do procesu edukacyjnego, edukacyjnych programów komputerowych, przyborów lub pomocy szkolnych( np. plecaka szkolnego, zeszytów, stroju lub obuwia na zajęcia z wychowania fizycznego lub do praktycznej nauki zawodu- jeden komplet na semestr), pokrycie kosztów abonamentu internetowego lub zakupu komputera wykorzystywanych w celach edukacyjnych, okularów korygujących wzrok,
  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych , w szczególności , w szczególności dotyczących zakwaterowania , dojazdu, czesnego,
  • Świadczenia pieniężnego w przypadku określonych w art. 90d ust.5 ustawy.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/131/201 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry, stypendium szkolne przyznane w w/w formach pkt 1-3, będzie realizowane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, sprzedawca potwierdza ten fakt na odwrocie rachunku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (25) 631-46-57.

Wniosek stypendia 2019