Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel. 25 631 46 57

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gops.suchozebry.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
  2. Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
  3. Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
  4. Informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca (wytyczna WCAG 2.1 3.3.2)
  5. Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
  6. Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
  7. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20 października 2021 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 16 marca 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres email:  gops@suchozebry.pl, lub pisemnie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem tel. 25 631 46 57.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Informacja o dostępności architektonicznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach zlokalizowany jest w budynku przy ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry. Budynek ma wejście z przodu, do wejścia prowadzą schody 2 stopnie. W wejściu znajduje się klatka schodowa. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracowników urzędu. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z urzędem pod numerem telefonu 25 631 46 57. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchowa pracownik schodzi do klienta.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.