Kategorie
Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –                                                         edycja 2024.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego kwotę 190 000 000,00 zł.

Uwaga!!!

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące

członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy

osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków

rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. Klauzula RODO -Załącznik nr 12 do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Nabór trwa do 09 listopada 2023 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 25 631 46 57

 

 

Załączniki:

Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM