Kategorie
Aktualności

Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych,

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:

 1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 2. ustabilizowana sytuacja finansowa,
 3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 4. brak uzależnień,
 5. prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 6. posiadać pełną władzę rodzicielską;
 7. wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • istnieje problem alkoholowy w jej rodzinie,
 • nie ma stałego źródła utrzymania,
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach,
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Suchożebrach,
 4. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w  Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.

Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach pod numerem telefonu   (25)   631-46-57.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM