Pomoc Społeczna

Wsparcie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych,

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:

 1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 2. ustabilizowana sytuacja finansowa,
 3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 4. brak uzależnień,
 5. prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 6. posiadać pełną władzę rodzicielską;
 7. wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • istnieje problem alkoholowy w jej rodzinie,
 • nie ma stałego źródła utrzymania,
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach,
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Suchożebrach,
 4. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w  Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.

Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach pod numerem telefonu   (25)   631-46-57.

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
–  podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
– na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konwencji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozmienieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pomoc społeczna  umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:
1.ubóstwo,
2.sieroctwo,
3.bezdomność,
4.bezrobocie,
5.niepełnosprawność,
6.długotrwała lub ciężka choroba,
7.przemoc w rodzinie,
7a)potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
8.potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10.brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego,
11.trudności w integracji cudzoziemców,  którzy uzyskali w RP  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12.trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13.alkoholizm lub narkomania,
14.zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej  (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy).
Obecnie obowiązujące od 1 października 2018 roku kwoty wynoszą odpowiednio:
• osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty  701,- zł.,
• osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,- zł.,
• rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie,
•  z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wys. 308,- zł.
Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:
•  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
•  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,
•  kwotę  alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodów nie wlicza się:
•  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
•  zasiłku celowego,
•  wartości świadczeń w naturze,
•  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
•  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.
W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
•  pomocy pieniężnej,
•  pomocy niepieniężnej.
Pomoc pieniężna:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:
•  zasiłek stały,
•  zasiłek okresowy,
•  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
•  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
•  pomoc dla rodzin zastępczych,
•  pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
•  świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
•  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Pomoc niepieniężna:
Pomoc niepieniężna obejmuje:
•  pracę socjalną,
•  bilet kredytowany,
•  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
•  składki na ubezpieczenie społeczne,
•  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
•  sprawienie pogrzebu,
•  interwencja kryzysowa,
•  schronienie,
•  posiłek,
•  niezbędne ubranie,
•  usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
•  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia,
•  mieszkanie chronione,
•  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
•  opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
•  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na  zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
•  szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.
UWAGA!
POMOC W FORMIE PRACY SOCJALNEJ I PORADNICTWA UDZIELANA JEST BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD RODZINY
Jak uzyskać pomoc z GOPS?
– należy zgłosić się do GOPS w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej 11
– należy złożyć podanie opisując problem,
– pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
– osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego,
– ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub jej odmowie podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy.
Klientowi  przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika  Ośrodka.

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Kontrakt socjalny.
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.
Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną: 
Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, będą marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM