Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki, posiłki i działania towarzyszące

logotypy

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2019 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w okresie październik 2020 – październik 2021. Celem Programu było zapewnienie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym na terenie działania PKPS Siedlce oraz organizacji współpracujących przy dystrybucji żywności. Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2020 zostali objęci podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

PKPS Siedlce pomocą w ramach POPŻ FEAD 2020 objął łącznie 434 osoby. Łączna ilość wydanej żywności w ramach Programu FEAD 2020 przez PKPS Siedlce wyniosła 26,72264 ton, natomiast liczba paczek wydanej żywności wyniosła 868.
W ramach POPŻ FEAD 2020 PKPS Siedlce prowadził wśród beneficjentów Programu – podopiecznych GOPS Suchożebry warsztaty w ramach działań towarzyszących. Zorganizowane zostały warsztaty z zakresu tematyki edukacyjnej i dietetycznej. Łącznie w czasie trwania Programu zorganizowano 3 warsztaty, w których udział wzięło 47 osób, z czego:

2 warsztaty dietetyczne w formie stacjonarnej dla 27 uczestników;
1 warsztaty edukacyjne w formie zdalnej dla 20 uczestników.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM